ទឹកប្រាក់ដើមទុនកៀរគរដោយក្រុមហ៊ុន Facebook

បន្ទាប់ពីបានឃើញទំហំទឹកប្រាក់ដើមទុនដែលក្រុមហ៊ុន⁣ Facebook បានកៀរគរពីវិនិយោគិននានាហើយ យើងនឹងលែងមានការងឿងឆ្ងល់ទៀតហើយ ដែលក្រុមហ៊ុននេះអាចផ្ដួលក្រុមហ៊ុន Myspace ដែលបានមានអ្នកប្រើប្រាស់ដល់ទៅ⁣ ១៥០លាននាក់ នៅចុងឆ្នាំ២០០៧⁣ តែបានកៀរគរដើមទុនពីវិនិយោគិនមិនដល់ ៤០ លានដុល្លារផង។ Continue reading ទឹកប្រាក់ដើមទុនកៀរគរដោយក្រុមហ៊ុន Facebook

ស្វែងយល់អំពីគម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook

facebook-strategic-analysis

អាជីវកម្មអាចរីកចម្រើនលឿនឬយឺតឬគ្មានការរីកចម្រើន អាស្រ័យនឹងកត្តាជាច្រើនដូចជា៖ គម្រូអាជីវកម្ម, ប្រភពហិរញ្ញប្បទាន និងភាពអាចពង្រីកបាននៃទីផ្សារ។ Continue reading ស្វែងយល់អំពីគម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook

រ៉ាស្យូ⁣ P/E៖ វិធីងាយៗក្នុងការវាយតម្លៃក្រុមហ៊ុន

រ៉ាស្យូ P/E៖ គឺជាវិធីងាយដែលគេនិយមប្រើបំផុតសម្រាប់វិភាគនិងបង្ហាញអំពីតម្លៃក្រុមហ៊ុនមួយ ជាពិសេស ក្នុងចំណោមអ្នកដែលគ្មានជំនាញវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ។ Continue reading រ៉ាស្យូ⁣ P/E៖ វិធីងាយៗក្នុងការវាយតម្លៃក្រុមហ៊ុន

កំហុសឆ្គងញឹកញាប់បំផុតរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

កំហុសញឹកញាប់បំផុតរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមមានដូចខាងក្រោម៖ Continue reading កំហុសឆ្គងញឹកញាប់បំផុតរបស់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម

Entrepreneurs, Your Should Not Go Solo

entrepreneurs-not-solo

Almost all successful entrepreneurs suggest having co-founders for a number of reasons: Continue reading Entrepreneurs, Your Should Not Go Solo

សហគ្រាសថ្មីត្រូវស្គាល់អំពី⁣ default dead

និយមន័យ៖
ប្រសិនបើចំណាយ⁣⁣ និងចំណូលរបស់សហគ្រាសដែលទើបបង្កើតថ្មី⁣ មានការកើនឡើង ទៀងទាត់⁣ តែចំណាយនៅទាបជាងចំណូលនៅឡើយនោះ⁣ សាច់ប្រាក់ដែលលោកអ្នកមាន រំពឹងថានឹងអស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខាងមុខ។⁣ ចំណុចខាងមុខនោះហើយដែលគេដាក់ឈ្មោះថា Default dead ។ Continue reading សហគ្រាសថ្មីត្រូវស្គាល់អំពី⁣ default dead

ស្វែងយល់អំពីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម (Business Incubator)

Business incubator គឺជាស្ថាប័នដែលជួយបង្កើនល្បឿនដល់ការរីកចំរើននិងភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងដំណាក់កាលដំបូង។ ជារឿយៗ ស្ថាប័នបែបនេះគឺជាផ្លូវដ៏ល្អទៅរកទុនរបស់វិនិយោគិនសប្បុរស (angel investor) ឬវិនិយោគិនប្រភេទផ្សេងទៀត ។ Continue reading ស្វែងយល់អំពីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម (Business Incubator)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការស្វែងរកទុន OPM (Other People’s Money) សម្រាប់សហគ្រាសដែលចាប់ដំណើរការដំបូង

សហគ្រិនដែលមានគម្រូអាជីវកម្ម (business model) ល្អ អាចពិចារណាស្វែងរកទុនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖ Continue reading ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការស្វែងរកទុន OPM (Other People’s Money) សម្រាប់សហគ្រាសដែលចាប់ដំណើរការដំបូង

ស្វែងយល់អំពីហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសចាប់ដំណើរការដំបូង

មានគំនិតបង្កើតអាជីវកម្មគឺការជាការល្អ តែវាគ្រាន់តែជាការសុបិន្តមួយប៉ុណ្ណោះ ! ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនោះបាន ទើបសុបិន្តនោះក្លាយជាការពិត ។ Continue reading ស្វែងយល់អំពីហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសចាប់ដំណើរការដំបូង