ផែនការអាជីវកម្ម (Business Plan) ជាអ្វី?

ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវមួយដែលបង្ហាញ អំពីគោលដៅដែលសហគ្រិនចង់សម្រេចបាន ព្រមទាំងបែបបទនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានា ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវគោលដៅនោះ។

Continue reading ផែនការអាជីវកម្ម (Business Plan) ជាអ្វី?

ស្វែងយល់អំពីលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន

លក្ខន្តិកៈពង្រឹងយន្តការថ្លឹងថ្លែងអំំណាច សំដៅកាត់បន្ថយ​ហានីភ័យ, បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ និងលើកទឹកចិត្តគំនិតច្នៃប្រឌិត ។

Continue reading ស្វែងយល់អំពីលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន

ជម្លោះរវាងម្ចាស់ហ៊ុន

ការចូលហ៊ុនគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មមួយ ផ្តល់នូវលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលជោគជ័យ ជាងការដំណើរការអាជីវកម្មតែម្នាក់ឯង ដោយយោងទៅហេតុផលជាច្រើន ។ Continue reading ជម្លោះរវាងម្ចាស់ហ៊ុន

ចូលហ៊ុនបន្ថែម ឬខ្ចីលុយធនាគារ?

ជម្រើសហិរញ្ញប្បទាន៖⁣ ត្រូវការហិរញ្ញប្បទាន⁣ ដើម្បីកំណើន ឬដើម្បីស្ថិរភាព?

Continue reading ចូលហ៊ុនបន្ថែម ឬខ្ចីលុយធនាគារ?

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺជាកិច្ចនៃអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម

Continue reading ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេ

ធ្វើប្រែនឌីង (Branding) ត្រូវហ៊ាន!

ប្រែនឌីង⁣ (Branding) គឺជាចំណុចមិនអាចខ្វះបាន⁣ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់៖⁣ ១)កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែង,⁣ ២)រក្សាអតិថិជន, ៣)បង្កើនអត្រាចំណេញដុល(margin) ជាដើម។ Continue reading ធ្វើប្រែនឌីង (Branding) ត្រូវហ៊ាន!

ប្រែនឌីង (Branding) សំខាន់សម្រាប់កំណើនអាជីវកម្ម

branding

  • និយមន័យ

ប្រែនឌីង (Branding) គឺជាសារឬជារូបភាពអំពីចារិតលក្ខណៈ និងផលប្រយោជន៍របស់ទំនិញឬសេវារបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលក្រុមហ៊ុនមានបំណងបញ្ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ពោលគឺ Continue reading ប្រែនឌីង (Branding) សំខាន់សម្រាប់កំណើនអាជីវកម្ម

គម្រូអាជីវកម្ម​ (Business Model) ជាអ្វី?

គម្រូអាជីវកម្ម(Business Model) គឺសំដៅទៅបណ្ដុំនៃវិធីទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញ របស់ខ្លួន។

Continue reading គម្រូអាជីវកម្ម​ (Business Model) ជាអ្វី?

ក្រុមហ៊ុន Alibaba និងហិរញ្ញប្បទានខ្ទង់ប៊ីលានដុល្លារ

មានដើមទុនបណ្ណឹងហើយ មានរឿងអ្វីដែល  Alibaba ធ្វើមិនបាន? បើចង់បានដូច Alibaba លោកអ្នកមិនត្រូវខ្វល់នឹងរឿងបាត់សម្លេងបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទេ ។ Continue reading ក្រុមហ៊ុន Alibaba និងហិរញ្ញប្បទានខ្ទង់ប៊ីលានដុល្លារ

គម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន⁣ Alibaba

alibaba

ក្រុមហ៊ុន⁣ Alibaba Group គឺក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់ចិន ដែលមានសមាជិកប្រើប្រាស់ចំនួន ៤៤០លាននាក់ និងផ្ដល់សេវាតាមរយៈភ្នាក់ងារមួយចំនួនដូចជា៖ Continue reading គម្រូអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន⁣ Alibaba